Slovensky Vyberte si preklad English Vyberte si preklad Polski

Prehliadka aktivít

Žijeme spolu alebo vedľa seba...

Cieľom projektu je atraktívnym a živým spôsobom priblížiť a tým nanovo revitalizovať – v historicko-spoločenských súvislostiach s presahmi do súčasnosti – históriu, kultúru a tradíciu národnostných menšín či etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, neopomínajúc ich susedov. Spomínaná prezentácia nemá predstavovať skanzen kultúrnej hodnoty, ale bude realizovaná prostredníctvom súčasnej inšpiratívnej tvorby mladých alternatívnych umelcov a tvorcov z jednotlivých umeleckých druhov, majúc na zreteli predovšetkým konfrontáciu východísk a rozdielov, teda širších kultúrnych špecifík jednotlivých národnostných menšín.

Pripravovaný projekt nadväzuje na už realizované podujatia z cyklu Stredoeurópske debatky, ktoré sa pravidelne konali od roku 2007 v prešovskej Christianii a boli organizované najmä vysokoškolskými pedagógmi Prešovskej univerzity. Jeho cieľom je atraktívnym a živým spôsobom priblížiť a tým nanovo revitalizovať – v historicko-spoločenských súvislostiach s presahmi do súčasnosti – históriu, kultúru a tradíciu národnostných menšín či etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, neopomínajúc ich susedov. Spomínaná prezentácia nemá predstavovať skanzen kultúrnej hodnoty, ale bude realizovaná prostredníctvom súčasnej inšpiratívnej tvorby mladých alternatívnych umelcov a tvorcov z jednotlivých umeleckých druhov, majúc na zreteli predovšetkým konfrontáciu východísk a rozdielov, teda širších kultúrnych špecifík jednotlivých národnostných menšín. Čiastkové ciele projektu sa vzťahujú na centrálny zámer projektu: prezentácia spomínaných etník sa bude konať cyklicky, v priebehu celého roka 2013 prostredníctvom okrúhlych diskusných stolov formou tzv. workshopov, na ktorých sa zúčastnia kľúčové osobnosti reprezentované jednotlivými etnikami strednej, mladšej či mladej generácie. Jej súčasť budú tvoriť stretnutia s historikmi, kulturológmi, etnológmi mapujúcimi tú-ktorú etnickú menšinu, prezentácie vydavateľstiev a súčasnej knižnej tvorby, výstav výtvarníkov, ako aj inšpiratívne stretnutia s domácimi a zahraničnými tvorcami – divadelníkmi, hudobníkmi či filmármi, v ktorých tvorbe sa zrkadlia osobitosti danej národnostnej menšiny a ktorí budú prezentovať vlastnú autentickú, „živú“, autorskú tvorbu vyrastajúcu z kultúrneho zázemia danej národnostnej menšiny, avšak pretavenú do moderného, aktuálneho umeleckého výrazu blízkeho mladému človeku. Takto atraktívne komponovaná prezentácia národnostných menšín má svoje opodstatnenie, keďže v meste Prešove študujú na jednotlivých univerzitných pracoviskách vysokoškoláci viaceré študijné programy zamerané na štúdium jazykov jednotlivých národnostných menšín a etnických skupín (ide o nasledovné programy: stredourópske štúdiá, poľský jazyk a kultúra, rusínsky jazyk a kultúra, maďarský jazyk a kultúra, ukrajinský jazyk a kultúra a rómska kultúra). Výstupy zo siedmych tematických blokov budú po dohode s vedením verejnoprávnej inštitúcie uvádzané v rámci regionálneho rozhlasového a televízneho vysielania pre majoritné a etnické skupiny.

Projekt realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR 

Copyright 2013 All rights reserved.

Občianske združenie RUTENICART

SMASH - tvorba webstránok a internetový marketing